Tuesday, November 7, 2017

@POTUS and @FLOTUS in Seoul, South Korea.